• Zomerakkoord bevat verrassende sociale maatregelen

Zomerakkoord bevat verrassende sociale maatregelen

Natalie Bastiaens , Senior Manager |

23 november 2017

 

Update 23.11.2017

Het zomerakkoord van de federale regering bevat een aantal sociaaleconomische hervormingen die erop gericht zijn om de tewerkstelling te bevorderen.

De sociale maatregelen zijn vervat in een ontwerp van programmawet. Het merendeel ervan is voorzien om in werking te treden op 1 januari 2018.

Hierbij een overzicht van de nieuwe maatregelen. Aangezien de wettekst nog niet finaal is, kan een en ander nog wijzigingen.
 

Flexi-jobs

De regeling van de flexi-jobs breidt uit naar de volgende sectoren: PC 118 (industriële broodbakkerijen), PC 119 (voeding), PC 201 (zelfstandige kleinhandel), PC 202 (voeding), PC 302 (hotel), PC 311 (grote kleinhandelszaken), PC 312 (warenhuizen) en PC 314 (kapper en schoonheidszorgen).

Uitzendkrachten kunnen ook gebruik maken van de regeling van flexi-jobs indien de gebruiker ressorteert onder een van de voormelde sectoren.

Tot slot zullen ook gepensioneerden voortaan flexi-jobs kunnen uitoefenen.

 

Nachtarbeid voor e-commerce sector

Het wettelijk kader voor nachtarbeid (tussen 20u -6u) en zondagswerk voor e-commerce versoepelt. Hierdoor wordt het eenvoudiger om logistieke en ondersteunde diensten verbonden aan de elektronische handel van roerende goederen ’s nachts en tijdens het gehele weekend uit te voeren. De federale regering wil ook de activiteiten van buitenlandse e-commercebedrijven zoals Amazon op de Belgische markt uitbreiden.

 

Zondagwerk en minderjarige studenten

Vanaf 1 januari 2018 kunnen ook werknemers jonger dan 18 jaar werken op zondag.

 

Herinvoering van de proefperiode

Het eenheidsstatuut voerde in 2014 voor alle werknemers vaste opzeggingstermijnen in gekoppeld aan de anciënniteit. De proefperiode werd afgeschaft.

De federale regering wil de proefperiode nu opnieuw invoeren. De werkgever krijgt de mogelijkheid om tijdens de beginperiode van de tewerkstelling de arbeidsovereenkomst met korte opzeggingstermijnen te beëindigen:

Anciënniteit

< 1 maand

< 2 m

< 3 m

< 4 m

< 5 m

< 6 m

Vandaag

2 w

2 w

2 w

4 w

4 w

4 w

Hervorming

1 w

1 w

1 w

3 w

4 w

5 w

Deze hervorming is voorzien in 2018. Absolute zekerheid omtrent de concrete datum van inwerkingtreding is er nog niet.

 

Aanmoediging startersbanen

Vanaf 1 juli 2018 dalen de sociale lasten op de lonen voor werknemers tussen 18 en 21 jaar dalen. Het nettoloon voor de werknemer wijzigt dus niet. De werkgever wordt zo gestimuleerd om jeugdige werknemers aan te werven zodat deze risicogroep makkelijker integreert op de arbeidsmarkt.   

 

Lastenverlaging in de bouwsector

Door een arrest van het Grondwettelijk Hof worden de afwijkende verkorte opzegtermijnen in de bouwsector per 1 januari 2018 afgeschaft.

Ter compensatie daarvan en in de strijd tegen sociale dumping komt er vanaf 2018 tot 2020 een gefaseerde lastenverlaging. Door de prijs van de reguliere arbeid te laten dalen, wordt de lokale tewerkstelling aangewakkerd en worden - al dan niet geoorloofde - constructies met buitenlandse goedkope arbeidskrachten teruggedrongen.

 

Actief houden oudere werknemers

Om werknemers minstens tot aan de pensioensleeftijd aan het werk te houden, wil de wetgever bedrijven financieel stimuleren via (para)fiscale voordelen om oudere werknemers actief te houden. De werkgever zal een aanvullende sociale bijdrage moeten betalen wanneer hij een oudere werknemer (55+) volledig vrijstelt van prestaties. De omvang van deze bijdrage varieert naargelang de leeftijd van de werknemer. De werkgever geniet wel een vermindering of vrijstelling van deze bijdrage wanneer hij de betrokken werknemer verplicht om een opleiding te volgen of wanneer de werknemer een andere activiteit, als werknemer of als zelfstandige, aanvat.

Anderzijds zal de oudere werknemer over de mogelijkheid beschikken om met ‘deeltijds pensioen’ te gaan. Voor het gedeelte dat hij blijft werken, bouwt hij bijkomende pensioenrechten op.

 

Verhoging minimumpensioen voor volledige loopbaan

Voor werknemers verhoogt het minimumpensioen met 0,7%. Dat is een gevolg van de tax shift van 2016. Met de welvaartsenveloppe 2017-2018 hebben de sociale partners beslist om de minimumpensioenen voor een onvolledige loopbaan vanaf 1 september 2017 te verhogen met 1,7%, en voor een volledige loopbaan met 1%.

 

Veralgemening interim jobs

Vanaf 1 januari 2018 wordt interim werk toegestaan in alle privésectoren. In samenspraak met de vakbonden wordt interim werk eveneens toegestaan in de publieke sector ingeval van (1) een vervanging van een contractueel of statutair ambtenaar, (2) tijdelijke vermeerdering van werk of (3) ter uitvoering van uitzonderlijk werk.

 

Verbetering sociaal statuut zelfstandige

Ingeval een ziekteperiode langer duurt dan 2 weken, kan een zelfstandige vanaf 1 januari 2018 aanspraak maken op een ziekte-uitkering. Deze minimum ziekteperiode bedraagt nu 4 weken.

Daarnaast wordt een volwaardige tweede pensioenpijler (aanvullende pensioenen) voor zelfstandigen-natuurlijke persoon ingevoerd, parallel met het huidige systeem voor de zelfstandige in een vennootschap.

 

Vermindering sociale bijdragen voor startende zelfstandigen

Vanaf 1 januari 2018 zouden er progressieve inkomensdrempels komen voor de berekening van de minimale sociale bijdrage van zelfstandigen in hoofdberoep voor de eerste jaren van de sociale bijdragen.

 

Winstpremie

Met de winstpremie kan de werkgever een specifieke individuele winstdeelname toekennen met een gunstige fiscale en sociaalzekerheidsrechtelijke behandeling. Op die manier kan tot 30% van de totale loonmassa toegekend worden.

De winstpremie kan voor de eerste keer worden uitgekeerd op basis van de winst van het boekjaar met afsluitdatum ten vroegste op 30 september 2017.

 

Aanvullende Pensioenen

De ontwerpwet voorziet een verdubbeling van de bijzondere sociale bijdrage op de premies betaald in het kader van een aanvullend pensioen. Deze verhoging naar 3 % treft zowel de werkgever die een pensioenplan inricht ten voordele van zijn werknemers als de zelfstandigen (VAPZ).

 

Responsabiliseringsbijdrage deeltijdse werknemer met inkomensgarantie-uitkering

Werkgevers worden gestimuleerd om een voltijdse tewerkstelling aan te bieden aan deeltijdse werknemers. De werkgever zal een forfaitaire responsabiliseringsbijdrage van 25 EUR/maand per betrokken werknemer moeten betalen wanneer hij weigert in te gaan op de vraag van een deeltijdse werknemer met een inkomensgarantie-uitkering om meer uren te krijgen (desgevallend een voltijds uurrooster), wanneer er bijkomende beschikbare uren zijn. Deze sociale bijdrage is verschuldigd voor nieuwe deeltijdse arbeidsovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2018.

 

Collectief bonusplan invoeren niet langer mogelijk bij sluiting van onderneming 

Vanaf 1 januari 2018 kunnen ondernemingen die een sluiting hebben aangekondigd, niet langer een collectief bonusplan( cao nr. 90) opmaken. Zij kunnen dus geen nieuw stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen  invoeren wanneer zij personeel afdanken in het kader van een collectief ontslag met sluiting van de onderneming.

 

Meer weten?

Bezoek regelmatig de BDO-website om alle verdere ontwikkelingen op de voet te volgen.

Voor vragen over deze nieuwe ontwikkelingen kunt u terecht bij onze sociale juristen van het team Employment Tax & Legal Services: