• Zomerakkoord bevat verrassende sociale maatregelen

Zomerakkoord bevat verrassende sociale maatregelen

Natalie Bastiaens , Senior Advisor |

27 juli 2017

De federale regering bereikt in de nacht van 25 op 26 juli 2017 haar zogenaamde “zomerakkoord”. Dit akkoord bevat een verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting, maatregelen voor een rechtvaardigere fiscaliteit en een aantal sociaaleconomische hervormingen.

Hierbij een overzicht van de sociale maatregelen.

Flexi-jobs

De regeling van de flexi-jobs breidt vanaf 1 januari 2018 uit naar de zelfstandige kleinhandel, kleinhandel in voedingswaren, grote kleinhandelszaken en warenhuizen. Ook gepensioneerden zullen er een beroep op kunnen doen. De landbouwsector blijft uitgesloten, in tegenstelling tot wat eerst werd aangekondigd.

 

Nachtarbeid voor e-commerce sector

Vanaf 1 januari 2018 komt er een versoepeling van de regeling voor nachtarbeid en zondagswerk voor e-commerce met als doel buitenlandse e-commercebedrijven naar België toe te trekken.

 

Zondagwerk en minderjarige studenten

Vanaf 1 januari 2018 worden op sectorniveau uitzonderingen toegestaan op het verbod om op zondag te werken voor werknemers jonger dan 18 jaar.

 

Herinvoering van de proefperiode

Met de invoering van het eenheidsstatuut in 2014 werden voor alle werknemers vaste opzeggingstermijnen ingevoerd gekoppeld aan de anciënniteit. Hiermee werd de proefperiode formeel afgeschaft.

De federale regeling wil deze opnieuw invoeren. De werkgever krijgt de mogelijkheid om tijdens de beginperiode van de tewerkstelling de arbeidsovereenkomst met korte opzeggingstermijnen te beëindigen:

Anciënniteit

< 1 maand

< 2 m

< 3 m

< 4 m

< 5 m

< 6 m

Vandaag

2 w

2 w

2 w

4 w

4 w

4 w

Hervorming

1 w

1 w

1 w

3 w

4 w

5 w

Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer deze hervorming gepland is.

 

Aanmoediging startersbanen

Vanaf 1 januari 2018 dalen de sociale lasten op de lonen voor werknemers tussen 18 en 21 jaar. Het nettoloon voor de werknemer wijzigt dus niet. De werkgever wordt zo gestimuleerd om jeugdige werknemers aan te werven zodat deze risicogroep makkelijker integreert op de arbeidsmarkt.  

 

Lastenverlaging in de bouwsector

Door een arrest van het Grondwettelijk Hof worden de verkorte opzegtermijnen in de bouwsector per 1 januari 2018 afgeschaft.

Ter compensatie daarvan wordt vanaf 2018 tot 2020 een gefaseerde lastenverlaging op de lonen ingevoerd in de strijd tegen sociale dumping. Dit moet het aantrekken van Belgische werknemers interessanter maken en minder gedetacheerde werknemers uit goedkope landen aantrekken.

 

Actief houden oudere werknemers

Om werknemers minstens tot aan de pensioensleeftijd aan het werk te houden, worden bedrijven financieel gestimuleerd via (para)fiscale voordelen om oudere werknemers actief te houden. Zo zou er sprake zijn van een aanvullende vergoeding lastens het sectoraal fonds of de werkgever dat vrijgesteld wordt van sociale zekerheidsbijdragen. De federale regering heeft geen termijn geplakt op deze tewerkstellingsmaatregel.

Anderzijds zal de oudere werknemer vanaf 1 januari 2019 over de mogelijkheid beschikken om met ‘deeltijds pensioen’ te gaan. Voor het gedeelte dat hij blijft werken, worden bijkomende pensioenrechten opgebouwd.

 

Verhoging minimumpensioen voor volledige loopbaan

Voor werknemers verhoogt het minimumpensioen met 0,7%. Dat is een gevolg van de tax shift van 2016. In het kader van de welvaartsenveloppe 2017-2018 hebben de sociale partners beslist om de minimumpensioenen voor een onvolledige loopbaan vanaf 1 september 2017 te verhogen met 1,7%, en voor een volledige loopbaan met 1%.

 

Veralgemening interim jobs

Vanaf 1 januari 2018 wordt interim werk toegestaan in alle privésectoren.

 

Verbetering sociaal statuut zelfstandige

Ingeval een ziekteperiode langer duurt dan 2 weken, zal een zelfstandige vanaf 1 januari 2018 aanspraak kunnen maken op een ziekte-uitkering. Deze minimum ziekteperiode bedraagt nu 4 weken.

Daarnaast wordt een volwaardige tweede pensioenpijler voor zelfstandigen-natuurlijke persoon ingevoerd.

 

Vermindering sociale bijdragen voor startende zelfstandigen

Vanaf 1 januari 2018 komen er progressieve inkomensdrempels voor de berekening van de minimale sociale bijdrage van zelfstandigen in hoofdberoep voor de eerste twee jaar van de sociale bijdragen.

 

Meer weten?

Bezoek regelmatig de BDO-website om alle verdere ontwikkelingen op de voet te volgen.

U kunt ook contact opnemen met uw vertrouwde BDO-contactpersoon om te bespreken wat de gevolgen kunnen zijn voor uw situatie of een e-mail verzenden naar Legal@bdo.be .